ข้อมูลนักวิจัย ศศิรดี จันทสี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศศิรดี จันทสี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sasiradee Jantasee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0879069XXX
  • E-Mail Addresssasiradee.j@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญตัวเร่งปฏิกิจิราเมทัลโลซีน, พอลิเมอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00237
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การผลิตนาโนเซลลูโลสจากหญ้าเนเปียร์สำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนในการสังเคราะห์วัสดุซิงค์ออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาวัสดุคาร์บอนจากกากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การสังเคราะห์เหล็กออกไซด์โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงสำหรับประยุกต์ใช้ในน้ำยาตรวจสอบรอยบกพร่องพื้นผิววัสดุอากาศยาน หัวหน้าโครงการ 5. 2567 : การเพิ่มมูลค่าสตาร์ซมันสำปะหลังด้วยการสังเคราะห์อนุภาคนาโนสตาร์ซมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องผสมแบบจานหมุน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิงชีวภาพจากเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ที่ได้จากชีวมวล หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมไบโอดีเซลให้เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2566 : การผลิตวัสดุคาร์บอนจากกากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2566 : การเปลี่ยนสารประกอบจากชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การทดสอบการลดค่าสีน้ำเชื่อมดิบโดยการใช้ถ่านกัมมันต์จากกากอ้อย ผู้ร่วมวิจัย 11. 2565 : การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลผ่านทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบกรวยหมุน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2565 : แหล่งคาร์บอนใหม่จากเศษใยฝ้ายที่ได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2565 : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพที่ได้จากกากถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนอะลูมินา หัวหน้าโครงการ 14. 2564 : การวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ จากเครื่องผลิตน้ำดื่มสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน รุ่น TKW-1 AirWater System ผู้ร่วมวิจัย 15. 2562 : การพัฒนาเอทานอลเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหมุนเวียนสำหรับการผลิตสารเคมีที่มีมูลค่าทดแทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนร่วมด้วยอัลตร้าโซนิค ผู้ร่วมวิจัย 17. 2561 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสมเพื่อเพิ่มค่าการเลือกเกิดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล หัวหน้าโครงการ 18. 2561 : ปฏิกิริยาการขจัดน้ำขอเอทานอลในสถานะของเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฐานอลูมินา หัวหน้าโครงการ 19. 2561 : พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 20. 2561 : การผลิตเอทิลีนจากปฏิกิริยาการขจัดของน้ำไบโอเอทานอลที่ผสม 1-โพรพานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด หัวหน้าโครงการ 21. 2561 : ปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเอทานอลในสถานะของเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฐานอะลูมินา หัวหน้าโครงการ 22. 2560 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสม หัวหน้าโครงการ 23. 2560 : การร่วมผลิตไฮโดรคาร์บอน C2 และกำลังไฟฟ้าจากมีเทนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งร่วมด้วยแบบเบดนิ่ง ผู้ร่วมวิจัย