ข้อมูลนักวิจัย ศิรินภา อายุยืน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sirinapa Aryuyuen
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0890247XXX
  • E-Mail Addresssirinapastat@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญใช้โปรแกรม Spss, R, MINITAB
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00192
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาวงศ์การิมากำลัง-เจนเนอเรจแบบไม่ต่อเนื่องของการแจกแจง: คุณสมบัติเชิงสถิติและการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาตัวแบบทวินามเชิงลบผสมใหม่ สำหรับอนุกรมเวลาของข้อมูลเชิงนับและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาตัวแบบถดถอยทวินามเชิงลบผสมแบบใหม่ สำหรับข้อมูลเชิงนับที่มีการกระจายเกินเกณฑ์: การอนุมานแบบเบส์และการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบใหม่และตัวแบบเชิงสถิติ: คุณสมบัติทางสถิติและการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การแจกแจงลินด์เลย์ที่พัฒนาสำหรับข้อมูลชั่วชีวิต : คุณสมบัติและการประยุกต์ พี่เลี้ยง 6. 2560 : คุณสมบัติทางสถิติ การจำลองสถานการณ์และการประยุกต์ของการแจกแจงแบบลินด์เลย์สองพารามิเตอร์แบบตัดปลาย หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีธัญบุรี หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ