ข้อมูลนักวิจัย รุ่งนภา ศรานุชิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rungnapa Sranujit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0875196XXX
  • E-Mail Addressvrungnapa@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcellular immunology, Moleular biology, Infections disease, transcriptomics
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00291
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การสกัดเนื้อผลกาแฟและกากกาแฟด้วยวิธีการสกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ความดันสูง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : นวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทางการแพทย์เคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การเตรียมและศึกษาสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/พอลิไวนิลคลอไรด์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : วัสดุสปันบอนด์จากเส้นใยสององค์ประกอบเคลือบสารสกัดออกฤทธิ์จากกาแฟเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผลกาแฟที่สกัดด้วยน้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การแปรรูปเปปไทด์ไฮโดรไลเซทจากปลากดคังและการตรวจสอบกิจกรรมทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การวิเคราะห์ฟังก์ชันอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารในเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : แรงจูงใจกับการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มารับบริการนวดไทยแบบราชสำนักที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์รังสิต พี่เลี้ยง 9. 2562 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะอ้วนต่อการฟาโกไซโตซิส หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะอ้วนต่อการฟาโกไซโตซิส หัวหน้าโครงการ