ข้อมูลนักวิจัย ยามีละ ดอแม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ยามีละ ดอแม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Yamila Domea
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0972391XXX
  • E-Mail Addressyamila_domea@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านสปาเพื่อสุขภาพความงาม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00045
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและออกแบบกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบางเตย ในวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดโดยกระบวนการสกัดแบบน้ำร้อนและน้ำเย็นที่มีผลต่อเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การพัฒนาและการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากเห็ด/ปลา/สมุนไพรไทยสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การประยุกต์นวัตกรรมอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษาบ้านมอญ บ้านบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : นวัตกรรมโปรแกรมอาหารและสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : โครงการการสร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงพื้นที่ และสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การสร้างมูลค่าเพิ่มไผ่ด้วยธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบล ดงบังเพื่อสังคม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : โครงการการพัฒนารูปแบบการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเคหะรังสิต ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลและครีมผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรลูกประคบหน้า หัวหน้าโครงการ