ข้อมูลนักวิจัย เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Ueangfa Bantaowong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0917099XXX
  • E-Mail Addressueangfa@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอนุกรมวิธานและซีสเทแมติกส์ของไส้เดือน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00177
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการจัดจําแนกสายพันธุ์ของอะโวคาโดที่ปลูกในประเทศ ไทย: เครื่องมือสําหรับการศึกษาความหลากหลายของผลไม้เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การจัดจำแนกสายพันธุ์และเพิ่มศักยภาพการผลิตอะโวคาโดสายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การพัฒนาวัสดุปลูที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนในพื้นที่เกษตรเพื่อการพัฒนาข้าวและผักอินทรีย์ในพื้นที่ชุมชน จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ