ข้อมูลนักวิจัย วารุณี อริยวิริยะนันท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Warunee Ariyawiriyanan
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง (ผู้บริหาร)
  • โทรศัพท์0800435XXX
  • E-Mail Addresswarunee@rmutt.ac.th, warunee_a@mail.rmut.ac.th, warunee.a@en.rm, warunee_a@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00059
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดตลอด ระบบห่วงโซ่คุณค่าไผ่ประเทศไทยผ่านกลไกการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบเครือข่าย ผู้ประกอบการธุรกิจไผ่ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : แผนงานวิจัย “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central II Food Valley by RMUTT (Functionnal food and Personalized food) ประจำปี 2566 หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การวิเคราะห์เชิงลึกของนาโนเซลลูโลสเตรียมจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในน้ำยางพรีวัลคาไนซ์โปรตีนต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : ชุดประสานงานและบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูงสำหรับขับเคลื่อนโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2 หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากบัว หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : ชุดประสานงานและบริหารจัดการเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพสูงสำหรับขับเคลื่อนโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : ชุดบริหารจัดการโครงการทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การพัฒนาชุดความรู้และชุดประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 10. 2564 : การเพิ่มศักยภาพตัวแบบเชิงธุรกิจและโครงข่ายการตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : ชุดบริหารจัดการโครงการการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตลอดห่วงโซ่คุณค่า หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley เครือข่ายภาคกลาง : ศูนย์การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : การพัฒนาวัสดุกรีนคอมโพสิตจากเส้นใยไผ่เพิ่มการยึดติดด้วยสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก หัวหน้าโครงการ 14. 2563 : การพัฒนาสมบัติการยึดติดของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมใยกล้วยเพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์โดยใช้สารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย 15. 2563 : ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 16. 2563 : ธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การออกแบบและพัฒนามาสเตอร์แบชจ์จากวัสดุธรรมชาติซีโอไลต์เพื่อลดกลิ่นจากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2562 : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายกและฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ 19. 2562 : นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก (แผนการพัฒนาพื้นที่โดยมหาวิทยาลียพื้นที่) หัวหน้าโครงการ 20. 2561 : การออกแบบและพัฒนาเส้นใยคอมโพสิตจากการผสมผสานเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 21. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบย่อยสลายได้จากใยฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ 22. 2561 : โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ร่วมวิจัย 23. 2561 : โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย 24. 2560 : การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุยางมะตอยน้ำสำหรับเคลือบผิวชั้นแรกของพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน หัวหน้าโครงการ 25. 2560 : การศึกษาและพัฒนาระบบการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 26. 2559 : การศึกษา และพัฒนาระบบการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 27. 2559 : การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุยางมะตอยน้ำสำหรับเคลือบผิวชั้นแรกของพื้นทางดินซีเมนต์เพื่อลดรอยร้าวแบบสะท้อน หัวหน้าโครงการ 28. 2559 : การออกแบบและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์น้ำมะพร้าวจากใยเซลลูโลส/แป้ง สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ผู้ร่วมวิจัย 29. 2557 : การขึ้นรูปและความคงทนทางความร้อนของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำบ่มด้วยยูเรีย หัวหน้าโครงการ 30. 2556 : การพัฒนาวัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 31. 2556 : ผลของการใช้ลินินเป็นสารประสานที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุยางธรรมชาติคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย 32. 2555 : การเตรียมและศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิตระหว่างโอเลฟิน/อีลาสโตเมอร์/นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้งานด้านวัสดุยานยนต์ ผู้ร่วมวิจัย 33. 2555 : การพัฒนาซองบรรจุเซลล์สำหรับบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่จากวัสดุลามิเนตโพลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ