ข้อมูลนักวิจัย ชัยมงคล สุพรมอินทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chaimongkhon Supromin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0917954XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00229
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : รูปแบบจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในการใช้อินเตอร์เนตบนสมารท์โฟน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : ต้นแบบการจัดการนวัตกรรมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ 4. 2567 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : บทบาทของภาครัฐระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการ จัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย