ข้อมูลนักวิจัย ฉัตรชัย พลเชี่ยว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Chatchai Ponchio
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0873629XXX
  • E-Mail Addressc_ponchio@hotmail.com, chatchai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีส เทคโนโลยีฟิล์มบาง เคมีไฟฟ้า สเปกโตรโฟโตเมตรี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00711
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : เซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงร่วมเทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลสำหรับบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดเชื้อโรคในระบบน้ำในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : นวัตกรรมเชลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : นวัตกรรมเซลล์เคมีไฟฟ้าร่วมเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฮโดรเจนและน้ำจืดจากน้ำทะเล หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับล้างผักและผลไม้ในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : นวัตกรรมเซลล์ไฟฟ้าเคมีร่วมระบบโซล่าร์เซลล์สำหรับการผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่จากน้ำธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : วัสดุฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับระบบฟอกอากาศในระบบขนส่งสาธารณะ หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การพัฒนาวัสดุฟิล์มบางโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดเชื้อโรคในระบบน้ำในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ หัวหน้าโครงการ 11. 2565 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : การพัฒนาต้นแบบเซลล์โฟโตอิเล็กโทรคะตะไลติกสำหรับการฟอกอากาศและการสร้างออกซิเจนในพื้นที่ระบบปิด หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวสองหน้าที่สำหรับผ้าให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2563 : นวัตกรรมฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์บนผิวของสุขภัณฑ์และผนังในห้องน้ำ หัวหน้าโครงการ 15. 2563 : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับการยับยั้ยการเกิดสีน้ำตาลและการกำจัดจุลินทรีย์ในผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ 16. 2563 : การพัฒนาชุดต้นแบบเคมีไฟฟ้าสำหรับฆ่าเชื้อในอุปกรณ์อาหาร หัวหน้าโครงการ 17. 2563 : การพัฒนาสารอินทรีย์แปรแสงสำหรับฟิล์มการเกษตร พี่เลี้ยง 18. 2563 : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน หัวหน้าโครงการ 19. 2562 : นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย ผู้ร่วมวิจัย 20. 2562 : การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อเตรียมฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง หัวหน้าโครงการ 21. 2562 : นวัตกรรมชุดต้นแบบเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับกำจัดสารฆ่าแมลงปนเปื้อนในผัก หัวหน้าโครงการ 22. 2562 : การพัฒนาเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากแผ่นบันทึกคอมแพคดิสก์สำหรับการหาปริมาณสีย้อมเอโชในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 23. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 24. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 25. 2561 : การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะมีค่าทองคำและเงินจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ 26. 2561 : การพัฒนาวัสดุไฟโตแคตาไลติกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ 27. 2561 : การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 28. 2561 : การพัฒนาแผ่นสตริปเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณไนไทรต์ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 29. 2560 : การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการวิเคราะห์โลหะหนัก ผู้ร่วมวิจัย 30. 2560 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน หัวหน้าโครงการ 31. 2560 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ หัวหน้าโครงการ 32. 2560 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 33. 2559 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ หัวหน้าโครงการ 34. 2559 : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 35. 2559 : การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณสีสังเคราะห์ในอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 36. 2558 : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้ำเสีย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : กรรมวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มบางทองแดงออกไซด์ด้วยวิธีอโนไดเซชั่นสำหรับการกำจัดไนไตรท์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : กระบวนการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดน้ำมันในน้ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : กระบวนการพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2562 : กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับกำจัดสีย้อม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2562 : กระบวนการเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเมตรี ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2561 : การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้ำเสีย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : กรรมวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มบางทองแดงออกไซด์ด้วยวิธีอโนไดเซชั่นสำหรับการกำจัดไนไตรท์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2561 : กระบวนการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดน้ำมันในน้ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2561 : กระบวนการพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2561 : กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับกำจัดสีย้อม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2561 : กระบวนการเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเมตรี ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2563 : กระบวนการเตรียมฟิล์มคิวปรัสออกไซด์และการพํมนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนและจำกัดสีย้อมในเวลาเดียวกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2563 : กระบวนการผลิตเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับปฏิกิริยาเมทานอลออกซิเดชัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2564 : กระบวนการเตรียมฟิล์มคิวปรัสออกไซด์และการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนและจำกัดสีย้อมในเวลาเดียวกัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2564 : กระบวนการผลิตเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับปฏิกิริยาเมทานอลออกซิเดชัน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2564 : กระบวนการเตรียมฟิล์มบิสมัทวานาเดตร่วมทังสเตนออกไซด์บนผิวสแตนเลสสตีลด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2564 : กระบวนการผลิตเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะทองคำและเงินจากสารละลาย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 21. 2564 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอม และต้านเชื้อจุลินทรีย์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 22. 2564 : กระบวนการเตรียมฟิล์มบิสมัทวานาเดทร่วมทังสเตนออกไซด์ด้วยเครื่องจุ่มเคลือบอัตโนมัติ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 23. 2564 : กระบวนการผลิตเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดเชื้อจุลินทรีย์และสารสีน้ำตาลในผักผลไม้ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 24. 2565 : ชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 25. 2565 : เครื่องล้างผักผลไม้ด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 26. 2565 : ชุดอุปกรณ์เซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบำบัดน้ำในตู้ปลาสวยงาม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 27. 2565 : ชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ