ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์สำหรับประยุกต์ใช้กับรถพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนฑล นาวงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Monthon Nawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0982698XXX
  • E-Mail Addresmonthon.nawong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00115
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์สำหรับประยุกต์ใช้กับรถพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design of Converters for Solar Electric Vehicle Application
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.มนฑล นาวงษ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณฐภัทร พันธ์คง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) งบประมาณรายได้กลางมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์