ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ GREMOTECH 1.0

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Krischonme Bhomkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0619165XXX
  • E-Mail Addreskrischonme.b@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00072
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ GREMOTECH 1.0
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Electric Vehicles for Elder Person GREMOTECH 1.0
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์