ข้อมูลนักวิจัย กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Krischonme Bhomkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0619165XXX
  • E-Mail Addresskrischonme.b@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00100
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การวิเคราะห์และออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ GREMOTECH 1.0 หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : บ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับโหลดรถยนต์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาแผ่นแปะยาไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพดสำหรับโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า สำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8 ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบกำลังไฟฟ้าสูงและความถี่สูงสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่องในระบบแยกเดี่ยว หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าขนาดเล็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : การพัฒนาประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันไฟฟ้าแบบไฟตรงเป็นไฟตรงสำหรับตัวขับนำหลอดแอลอีดีกำลังสูง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2559 : ผลของชนิดของอิลาสโตเมอร์ต่อการตอบสนองไฟฟ้าเชิงกลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแขนจักรกลอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 13. 2558 : การชดเชยกำลังไฟฟ้าที่โหลดด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรร่วมกับDVR หัวหน้าโครงการ 14. 2557 : บูสต์คอนเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย 15. 2556 : ฉนวนหุ้มจุดต่อฟิวส์คัทเอาท์จากยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2556 : การออกแบบคอนเวอร์เตอร์ 12 พัลส์สำหรับระบบเชื่อมโยงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันน้ำขนาดเล็กเข้ากับกริด หัวหน้าโครงการ 17. 2552 : การศึกษาการชดเชยแรงดันตกชั่วครู่โดยใช้ Dynamic Voltage Restorer หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ