ข้อมูลนักวิจัย กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Krischonme Bhumkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง (ผู้บริหาร)
  • โทรศัพท์0619165XXX
  • E-Mail Addresskrischonme.b@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00142
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพการประจุแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินในสถานีประจุที่เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางสังคมเพื่อสร้างพฤติกรรมการจัดการขยะเหลือศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนพื้นที่ห่างไกลโดยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : โครงการ "ศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโล หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การวิเคราะห์และออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : โครงการ "ศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโล หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ GREMOTECH 1.0 หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : บ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 ปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบกำลังไฟฟ้าสูงและความถี่สูงสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับโหลดรถยนต์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 15. 2561 : โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่มใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน หัวหน้าโครงการ 16. 2561 : พัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ 17. 2561 : การพัฒนาแผ่นแปะยาไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพดสำหรับโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก ผู้ร่วมวิจัย 18. 2561 : การออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า สำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8 ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : ระบบการถ่ายเทพลังงานจากโซลาร์เซลล์ด้วยการต่ออนุกรมวงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนท์แบบสองทิศทาง ผู้ร่วมวิจัย 20. 2560 : การควบคุมการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่องในระบบแยกเดี่ยว หัวหน้าโครงการ 21. 2560 : รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าขนาดเล็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 22. 2559 : การพัฒนาประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันไฟฟ้าแบบไฟตรงเป็นไฟตรงสำหรับตัวขับนำหลอดแอลอีดีกำลังสูง ผู้ร่วมวิจัย 23. 2559 : ผลของชนิดของอิลาสโตเมอร์ต่อการตอบสนองไฟฟ้าเชิงกลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแขนจักรกลอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 24. 2558 : การชดเชยกำลังไฟฟ้าที่โหลดด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรร่วมกับDVR หัวหน้าโครงการ 25. 2557 : บูสต์คอนเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย 26. 2556 : การออกแบบคอนเวอร์เตอร์ 12 พัลส์สำหรับระบบเชื่อมโยงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันน้ำขนาดเล็กเข้ากับกริด หัวหน้าโครงการ 27. 2556 : ฉนวนหุ้มจุดต่อฟิวส์คัทเอาท์จากยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 28. 2552 : การศึกษาการชดเชยแรงดันตกชั่วครู่โดยใช้ Dynamic Voltage Restorer หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : Electrical Modeling of Nickel-Metal Hydride Batteries for Personal Electric Vehicles First Author 2. 2562 : Electrical Modeling of Nickel-Metal Hydride Batteries for Personal Electric Vehicles First Author 3. 2563 : Impact of Fast Charging on Lithium-ion Battery in Electric Vehicle Application First Author 4. 2563 : การวิเคราะห์ความสามารถที่สังเกตได้ในการประมาณค่าสถานะสำหรับระบบไฟฟ้าด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม First Author 5. 2562 : Optimal DG Sizing and Location in Modern Power Grids using PEVs Load Demand Probability ผู้ร่วม 6. 2562 : A modified backward and forward sweep method for microgrid load flow analysis under different electric vehicle load mathematical models ผู้ร่วม 7. 2562 : A modified backward and forward sweep method for microgrid load flow analysis under different electric vehicle load mathematical models Corresponding 8. 2562 : Electrical Modeling of Nickel-Metal Hydride Batteries for Personal Electric Vehicles ผู้ร่วม 9. 2562 : Electrical Modeling of Nickel-Metal Hydride Batteries for Personal Electric Vehicles Corresponding 10. 2563 : Design of Solar-Powered Charging Station for Electric Vehicles in Power Distribution System Corresponding 11. 2563 : การวิเคราะห์ความสามารถที่สังเกตได้ในการประมาณค่าสถานะสำหรับระบบไฟฟ้าด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม Corresponding 12. 2563 : Impact of Fast Charging on Lithium-ion Battery in Electric Vehicle Application Corresponding 13. 2563 : Improvement of Low Voltage Ride-through Capability of DFIG-based Wind Turbines under Low Voltage Condition ผู้ร่วม
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ