ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า สำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Krischonme Bhumkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0619165XXX
  • E-Mail Addreskrischonme.b@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00114
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้า สำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design and Efficiency Improvement of Power Converter for Lighting Variation of T8-LED Lamp
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณฐภัทร พันธ์คง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์