ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yutthaphong Mespan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0949458XXX
  • E-Mail Addresdekba33@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00031
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors affecting the decision-making process of healthy food in Bangkok
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ธเนศ เรืองณรงค์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์