ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Yutthaphong Mespan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0949458XXX
  • E-Mail Addresdekba33@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors affecting the decision-making process of healthy food in Bangkok
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ธเนศ เรืองณรงค์
ที่ปรึกษา 1. ผศ.ธเนศ เรืองณรงค์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์