ข้อมูลงานวิจัย การสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: กรณีศึกษา อาคารเรียนศิลปไทย คณะศิลปกรรมกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อธิพัตร กฤษณพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Atipat Kritsanapan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0898482XXX
  • E-Mail Addresarch101th@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00154
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: กรณีศึกษา อาคารเรียนศิลปไทย คณะศิลปกรรมกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Surveying and Building Information Modeling for Management: In the case of Thai Arts Building, Faculty of Fine Arts Building, RMUTT.
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์