ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการสอนวิชาระบบปฎิบัติการด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐภณ หรรษกรคณโชค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Natthaphon Hatsakornkhanachok
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0811941XXX
  • E-Mail Addreskidthana@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00093
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการสอนวิชาระบบปฎิบัติการด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of teaching in the operating system by active learning
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ณัฐภณ หรรษกรคณโชค
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์