ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาวิธีการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัลด้วยเทคนิค Day for Night

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อนุสรณ์ สาครดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Anuson Sakhondi
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0846530XXX
  • E-Mail Addresanusorn179@gmail.com, anusorn_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเข้าใจกระบวนการผลิตภาพยนตร์และการผลิตสื่อการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการถ่ายทำด้วยกล้องภาพยนตร์ระบบฟิล์มและดิจิทัล พร้อมทั้งตัดต่อและปรับแก้สีในกระบวนการหลัง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00116
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัลด้วยเทคนิค Day for Night
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Motion Imaging Production with Day for Night Technique
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์