ข้อมูลงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวิธีปรับสภาพหญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมักร่วมกับเศษอาหาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Khathapon Pinpatthanapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0876630XXX
  • E-Mail Addreskatrapol@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00056
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวิธีปรับสภาพหญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมักร่วมกับเศษอาหาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Evaluation of biogas production potential from combination of food waste with Pre-treatment of Napier grass by NaOH
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ฐนียา รังษีสุริยะชัย
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์