ข้อมูลนักวิจัย คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Khathapon Pinpatthanapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0876630XXX
  • E-Mail Addresskatrapol@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00102
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การผลิตและการพัฒนานาโนเซลลูโลสจากกกอียิปต์เพื่อการดูดซับน้ำมันอินทรีย์ในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมยา ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การเพิ่มศักยภาพผลิตก๊าซชีวภาพโดยวิธีการทำบีเอ็มพีจากหญ้าเนเปียร์ด้วยกระบวนการปรับสภาพด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถังปฏิกาณ์ร่วมกับการปรับสภาพทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การปรับปรุงระบบน้ำเสียจากระบบผลิตเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การนำกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวิธีปรับสภาพหญ้าเนเปียร์โดยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หมักร่วมกับเศษอาหาร หัวหน้าโครงการ