ข้อมูลงานวิจัย สายอากาศผ้าช่องเปิดมุมฉากสำหรับเครือข่ายบริเวณร่างกายแบบไร้สาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Norakamon Wonasin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0863459XXX
  • E-Mail Addrestok_eneto4@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสายอากาศ ระบบสื่อสารไมโครเวฟ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00169
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สายอากาศผ้าช่องเปิดมุมฉากสำหรับเครือข่ายบริเวณร่างกายแบบไร้สาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ RIGHT ANGLE SLOT FABRIC ANTENNA FOR WIRELESS BODY AREA NETWORK
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ไพฑูรย์ รักเหลือ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์