ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนากระบวนการออกแบบอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้า: กรณีศึกษากลไกการเปิดปิดประตูกั้นปลอดภัยของชานชลา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Terdkiat Limpiteeprakarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0841425XXX
  • E-Mail Addresterdkiat.rmutt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00243
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการออกแบบอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้า: กรณีศึกษากลไกการเปิดปิดประตูกั้นปลอดภัยของชานชลา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2555
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์