ข้อมูลงานวิจัย คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Akapong Phunpueok
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0896141XXX
  • E-Mail Addresakapong_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุเรืองรังสี ฟิสิกส์รังสี มาตรวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00073
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Luminescence and Scintillation Properties of CdWO4 and Bi4Ge3O12 Single Crystals
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรนุศย์ ทองพูล
2. ผศ.ศราวุธ ใจเย็น
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์