ข้อมูลนักวิจัย อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Akapong Phunpueok
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0896141XXX
  • E-Mail Addressakapong_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุเรืองรังสี ฟิสิกส์รังสี มาตรวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00101
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนาชุดบอร์ดไอโอที-อาร์ดูอิโนที่ใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานแบบไม่รุกล้ำ พี่เลี้ยง 2. 2562 : คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12 หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การประดิษฐ์และคุณสมบัติทางรังสีของพอลิเมอร์ผสมแบเรียมซัลเฟตและทังสเตนสำหรับกำบังรังสี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/ แมกนีไทต์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ ใหม่ได้ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน ผู้ร่วมวิจัย 8. 2559 : คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ 9. 2558 : การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก LYSO:Ce LSO:Ce และ YSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ 10. 2557 : คุณสมบัติซินทิลเลชั่นของผลึก LuYAP:Ce และ BGO หัวหน้าโครงการ 11. 2557 : การสังเคราะห์แผ่นกราฟีนขนาดเล็กโดยใช้พืชประเภทหัวใต้ดินในการลดปริมาณออกซิเจนที่ผิวของแผ่นกราฟีนออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การเปรียบเทียบยิลด์แสงของผลึกซินทิลเลเตอร์YAG:Ce, LuAG:Ce และ GAGG:Ce First Author 2. 2562 : การเปรียบเทียบยิลด์แสงของผลึกซินทิลเลเตอร์YAG:Ce, LuAG:Ce และ GAGG:Ce First Author 3. 2562 : การเปรียบเทียบยิลด์แสงของผลึกซินทิลเลเตอร์YAG:Ce, LuAG:Ce และ GAGG:Ce First Author 4. 2562 : การเปรียบเทียบยิลด์แสงของผลึกซินทิลเลเตอร์YAG:Ce, LuAG:Ce และ GAGG:Ce First Author 5. 2562 : คาแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลชัน GAGG:Ce สําหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา First Author 6. 2562 : คาแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลชัน GAGG:Ce สําหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา First Author 7. 2562 : ค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลชัน GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา (Energy Resolution of the GAGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection) First Author 8. 2562 : ค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลชัน GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา (Energy Resolution of the GAGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection) First Author 9. 2562 : การเปรียบเทียบยิลด์แสงของผลึกซินทิลเลเตอร์YAG:Ce, LuAG:Ce และ GAGG:Ce Corresponding