ข้อมูลงานวิจัย แอปพลิเคชันการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เอกรัฐ หล่อพิเชียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Aekkarat Lorphichian
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0875918XXX
  • E-Mail Addresaekkarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00178
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แอปพลิเคชันการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Mobile learning application to enhance computational thinking skills for Mathayomsuksa 1 students in computational science
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.เอกรัฐ หล่อพิเชียร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์