ข้อมูลงานวิจัย การศึกษายีนอัลฟาเอสวันเคซีนของโคนมลูกผสมพันธุ์ขาวดำที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยในระดับโมเลกุล 4. การเตรียมตัวพายีน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.PATTANAPONG THADTHA
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0870429XXX
  • E-Mail Addresk2945770@kadai.jp
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญยีนโคลนนิ่ง (Gene Cloning) เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์, bioinformatics , gene targcting vectors
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00052
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษายีนอัลฟาเอสวันเคซีนของโคนมลูกผสมพันธุ์ขาวดำที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยในระดับโมเลกุล 4. การเตรียมตัวพายีน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Molecular cloning and characterization of alpha S1 casein gene in crossbred Holstein-Friesian 4. Preparation of cloning vectors
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ พัฒนพงษ์ ทัดทา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์