ข้อมูลนักวิจัย พัฒนพงษ์ ทัดทา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.PATTANAPONG THADTHA
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0870429XXX
  • E-Mail Addresspattanapong_t@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญยีนโคลนนิ่ง (Gene Cloning) เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์, bioinformatics , gene targcting vectors
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00187
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แบบชนิดพันธุกรรมของเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับการสะสมไขมันในโคตาก หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การคัดเลือกพันธุ์ผำที่มีปริมาณโปรตีนสูงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นโปรตีนทางเลือกจากพืชด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมไก่เหลืองหางขาวด้วยการเก็บรักษาสารพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การพัฒนาตัวพายีนเพื่อผลิตโปรตีนทางการแพทย์ในไข่ขาวของไก่ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การเพิ่มมูลค่าไก่ดำนครไทยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของยีนไธโรกลอบิวลินกับลักษณะไขมันแทรกในโคตาก หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน D-loop จากไมโตคอนเดรียของไก่พื้นเมือง หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การศึกษายีนอัลฟาเอสวันเคซีนของโคนมลูกผสมพันธุ์ขาวดำที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยในระดับโมเลกุล 4. การเตรียมตัวพายีน หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษายีนอัลฟาเอสวันเคซีนของโคนมลูกผสมพันธุ์ขาวดำที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยในระดับโมเลกุล 3. การเตรียมชิ้นดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การศึกษาความหลายรูปแบบของยีนที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตในโคขาวลำพูน หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : การศึกษายีนอัลฟาเอสวันเคซีนของโคนมลูกผสมพันธุ์ขาวดำที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยในระดับโมเลกุล. 2. การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมในไก่พื้นเมืองสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ (เหลืองหางขาวกบินทร์) หัวหน้าโครงการ 13. 2559 : การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมในไก่พื้นเมืองสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ (เหลืองหางขาวกบินทร์) หัวหน้าโครงการ 14. 2556 : ระบบให้ความร้อนตู้ฟักไข่จากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2555 : การสร้างตัวพายีนที่เอื้อต่อการแสดงออกของโปรตีนสำหรับใช้ในเซลล์ของสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ