ข้อมูลงานวิจัย องค์ประกอบของการส่งเสริมศักยภาพมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ส่งผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nattapong Sibunrueng
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0863610XXX
  • E-Mail Addresnattapong3255@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00088
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ องค์ประกอบของการส่งเสริมศักยภาพมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ส่งผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
2. ผศ.สุภิญญา อนุกานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์