ข้อมูลนักวิจัย ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nattapong Sibunrueng
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0863610XXX
  • E-Mail Addressnattapong3255@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00128
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การใช้โมเดลธุรกิจของช่องทางการค้าปลีกและแบบธุรกิจต่อธุรกิจแบบผสมผสานของสินค้าชีวภัณฑ์ออร์แกนิคจากข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการพัฒนาชุมชนชาวนาปลอดภัย หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การยกระดับคุณภาพและปริมาณสินค้าชีวภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกจากข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสือ เพื่อขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การทำนายความตั้งใจการเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) ในบริบทข้ามประเทศ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : จริยธรรมของเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เชิงการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำระดับ 5 ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของชุมชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : องค์ประกอบของการส่งเสริมศักยภาพมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ส่งผลต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2555 : ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมปลอดอบายมุขรอบสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ