ข้อมูลงานวิจัย จริยธรรมของเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เชิงการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nattapong Sibunrueng
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0863610XXX
  • E-Mail Addresnattapong3255@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00161
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ จริยธรรมของเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เชิงการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Ethics of E - Content Marketing towards decision repeated traveling
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์