ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบรถรับส่งอาหารและเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยติดเตียงจากสัญญาณมือด้วยวิธีการประมวลผลภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.องอาจ แสดใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Ong-art Sadmai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0898174XXX
  • E-Mail Addressadmai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00067
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบรถรับส่งอาหารและเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยติดเตียงจากสัญญาณมือด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The design of the food and medical supplies trolley of bed patient form hand signals with image processing methods
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.องอาจ แสดใหม่
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์