ข้อมูลนักวิจัย องอาจ แสดใหม่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.องอาจ แสดใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Ong-art Sadmai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0898174XXX
  • E-Mail Addresssadmai@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00088
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : อินเวอร์เตอร์สามเฟสแบบควบคุมแรงบิดโดยตรงสำหรับมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การออกแบบรถรับส่งอาหารและเวชภัณฑ์ของผู้ป่วยติดเตียงจากสัญญาณมือด้วยวิธีการประมวลผลภาพ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการออกแบบวงจรบั๊กสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่เกิน 75 วัตต์ หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : ชุดควบคุมการเคลื่อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบสองแกนขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : ชุดตรวจวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอิสระแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 6. 2557 : เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบใบพัดหมุนตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ 7. 2556 : การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดผลกระทบของอุณหภูมิที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ณ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ