ข้อมูลงานวิจัย บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นิติ วิทยาวิโรจน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Niti Witthayawiroj
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0830351XXX
  • E-Mail Addresniti@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญIoT, Cloud Computing, Computer Network, Wireless Network, QoS
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00041
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าโครงการ นิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์