ข้อมูลนักวิจัย นิติ วิทยาวิโรจน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นิติ วิทยาวิโรจน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Niti Witthayawiroj
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง (ผู้บริหาร)
  • โทรศัพท์0830351XXX
  • E-Mail Addressniti@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญIoT, Cloud Computing, Computer Network, Wireless Network, QoS, Digital Transformation
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2566
  00666
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-Curve) หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : ระบบวิเคราะห์ทัศนคติจากผู้ใช้งานเว็บไซต์พันทิปที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การตรวจสอบเสถียรภาพและการเคลื่อนตัวลาดตลิ่งของสระเก็บน้ำพระรามเก้าภายใต้สภาวะการลดลงของระดับน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : ระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : กำลังการยึดเกาะระหว่างแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแบบสเปรย์ (SFRP) และอิฐก่อโบราณเพื่อนำไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณก่ออิฐ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2559 : การบูรณะและเสริมกำลังช่องเปิดผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงด้วยแผ่นพลาสติกเสริมใยแก้วภายใต้แรงแผ่นดินไหว ผู้ร่วมวิจัย 10. 2558 : การซ่อมแซมในสภาวะเปิดของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงด้วยแผ่นพลาสติกเสริมใยแก้วเมื่อรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมา ผู้ร่วมวิจัย 11. 2557 : พฤติกรรมการรับแรงแผ่นดินไหวของฐานรากอาคารเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดรูปหน้าตัดแบบต่างๆ ในชั้นดินเหนียว ผู้ร่วมวิจัย 12. 2556 : พฤติกรรมของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย FIBER-REINFORCED POLYMER ในสภาวะแห้งสลับเปียก ผู้ร่วมวิจัย 13. 2555 : ผลกระทบของการรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย FIBER-REINFORCED ผู้ร่วมวิจัย 14. 2555 : การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินดิบแบบผสมน้ำยางพาราโดยเปรียบเทียมกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย