ข้อมูลงานวิจัย การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ทรรศิน ศรีวราพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tassin Srivarapongse
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0846565XXX
  • E-Mail Addrestassin66@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00068
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Competitive Advantage Enhancement of Smart Electronic Industry after COVID 19 Pandemic
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.ทรรศิน ศรีวราพงศ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.โชติมา โชติกเสถียร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์