ข้อมูลงานวิจัย การใช้ธูปฤษี (Typha angustifolia) เป็นส่วนผสมในวัสดุปลูกไม้ประดับ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sawat Pimsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0854873XXX
  • E-Mail Addressawat_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพืชศาสตร์ , ไม้ดอกไม้ประดับ , สถานเพาะชำ , การขยายพันธุ์พืช
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00059
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้ธูปฤษี (Typha angustifolia) เป็นส่วนผสมในวัสดุปลูกไม้ประดับ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Utilization of Cattail (Typha angustifolia L.)as ingredient of plantings material for ornamental plants.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์