ข้อมูลนักวิจัย สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sawat Pimsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0854873XXX
  • E-Mail Addresssawat_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพืชศาสตร์ , ไม้ดอกไม้ประดับ , สถานเพาะชำ , การขยายพันธุ์พืช
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00725
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวสีดำที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อการพัฒนาพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาวิธีการเพิ่มจำนวนแคบ้าน (Sesbania grandiflora (L.) Desv.) หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การคัดเลือกแบคทีเรียจากดอกเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก พี่เลี้ยง 4. 2562 : การใช้ธูปฤษี (Typha angustifolia) เป็นส่วนผสมในวัสดุปลูกไม้ประดับ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : ผลของการปลูกพืชในระบบ Plant factory จำลองต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัตเตอร์เฮด ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : โครงการวิจัยผลของอัตราการให้น้ำด้วยวิธีแบบหยดต่อเจริญเติบโตของรากเฟินข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus) หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : ผลของวัสดุเพาะต่อการงอกของสปอร์เฟินชายผ้าสีดา หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ผลของระดับความสูงของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักแว่น (Marsilea crenata C. Presl.) และผลของการใช้ผักแว่นแห้งบด (M. crenata C. Presl.) และพีทมอสต่อการงอกของสปอร์เฟิน หัวหน้าโครงการ