ข้อมูลงานวิจัย การสร้างคุณค่าทุนวัฒนธรรมผ่านจินตภาพทุ่งหลวงรังสิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ศ.ดร.สมพร ธุรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ศ.ดร.Somporn Tulee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866978XXX
  • E-Mail Addresdeaw_2007@ yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทัศนศิลป์ และการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00087
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างคุณค่าทุนวัฒนธรรมผ่านจินตภาพทุ่งหลวงรังสิต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี
2. ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุต
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์