ข้อมูลนักวิจัย สมพร ธุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ศ.ดร.สมพร ธุรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ศ.ดร.Somporn Tulee
  • ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866978XXX
  • E-Mail Addressdeaw_2007@ yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทัศนศิลป์ และการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00153
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การวิเคราะห์พุทธปรัชญาพระปัญญานันทภิกขุ สู่นวัตกรรมศิลป์ เรื่อง ปริศนาธรรม หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : โครงการสร้างสรรค์นิทรรศการ รอบศรัทธา เจดีย์พุทธคยา วัดปัญญานันทาราม หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมตามรอยธรรมะพระปัญญานันทภิกขุ วัดชลประธานรังสฤษฎิ์ จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การสร้างคุณค่าทุนวัฒนธรรมผ่านจินตภาพทุ่งหลวงรังสิต หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลป์ ในพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การวิเคราะห์ภาพพุทธประวัติในจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ สู่การสร้างสรรค์นวัตศิลป์ แนวเรื่อง ศรัทธา หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแม่ พี่เลี้ยง 8. 2562 : ประติมากรรมร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาธรรมทางวัตถุในพระพุทธศาสนา พี่เลี้ยง 9. 2561 : การวิเคราะห์ภาพปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังของภาคใต้สู่การสร้างสรรค์จิตรกรรม 3 มิติ แนวเรื่องอริยสัจ 4 หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การวิเคราะห์ความคิดเชิงนามธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมในพุทธศิลป์ของภาคใต้ หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : การสร้างสรรค์กรอบอาคารสามมิติโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงตัวแปร พี่เลี้ยง 12. 2561 : การตีความปริศนาธรรมในจิตรกรรมฝาผนังภาคใต้เพื่อการสร้างสรรค์จิตรกรรมแนวเรื่องอริยสัจ 4 หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : โครงสร้างสรรค์จิตรกรรมสามมิติปริศนาธรรม หัวหน้าโครงการ