ข้อมูลงานวิจัย การสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: กรณีศึกษา อาคารเรียน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ประสพโชค หอปรีชากิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Prasobchoke Hoprichakit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814418XXX
  • E-Mail Addresmoo1974@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมเขตร้อน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00123
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: กรณีศึกษา อาคารเรียน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Surveying and Building Information Modeling for Management: In the case of Education building, Faculty of Architecture, RMUTT
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์