ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เสริมพลังชุมชนวิถีเกษตรทันสมัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ประเสริฐ หาชานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Prasert Hacharnont
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0891925XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เสริมพลังชุมชนวิถีเกษตรทันสมัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Innovative Solar Energy for a Smart Agriculture Community
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ประเสริฐ หาชานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์