ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเครื่องแยกกากแป้งหมักด้วยแรงกดจากแนวดิ่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุเมธ เทศกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sumeth Theskul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0817106XXX
  • E-Mail Addressumeth_15@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00191
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องแยกกากแป้งหมักด้วยแรงกดจากแนวดิ่ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of fermented waste separation machine with vertical pressure
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุเมธ เทศกุล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ธนิต บุญใส
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์