ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการให้บริการล่ามภาษามือและบริการคำบรรยายแทนเสียงในคราวเดียวกันในรายการโทรทัศน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Waiyawut Wuthiastasarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0944622XXX
  • E-Mail Addreswaiyawut_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00135
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการให้บริการล่ามภาษามือและบริการคำบรรยายแทนเสียงในคราวเดียวกันในรายการโทรทัศน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study of Providing Sign Language Interpreter and Closed Captioning Service Simultaneously on TV Program
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์