ข้อมูลนักวิจัย ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Waiyawut Wuthiastasarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0944622XXX
  • E-Mail Addresswaiyawut_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00563
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาการให้บริการล่ามภาษามือและบริการคำบรรยายแทนเสียงในคราวเดียวกันในรายการโทรทัศน์ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การศึกษาสีของพื้นหลังที่เหมาะสำหรับการแสดงท่าภาษามือไทยในจอทีวี หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : ประสิทธิภาพในการใช้ระบบบริหารจัดการสื่อในการจัดเก็บผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : การศึกษาวิธีการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ดำเนินตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : การสำรวจความต้องการคำบรรยายแทนเสียงของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ