ข้อมูลงานวิจัย ประสิทธิภาพในการใช้ระบบบริหารจัดการสื่อในการจัดเก็บผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Waiyawut Wuthiastasarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0944622XXX
  • E-Mail Addreswaiyawut_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพในการใช้ระบบบริหารจัดการสื่อในการจัดเก็บผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Efficiencey of Gathering Students' Work on Media Asses Management, Faculty of Mass Communication Technology
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ชิรพงษ์ ญานุชิตร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์