ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาขนมทองอัฐกล้วยน้ำว้าเสริมขมิ้นชัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pongsak Songpranam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail AddresP_songpranam@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00036
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาขนมทองอัฐกล้วยน้ำว้าเสริมขมิ้นชัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Kanom tong att Gluay nam wa by Adding Turmaric
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.เกษรา มานันตพงศ์
2. ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์
3. ผศ.สุวรรณี อาจหาญณรงค์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์