ข้อมูลงานวิจัย สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในกลุ่มนักเดินทางเจนซี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.วสันต์ กันอ่ำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.Wasun Khan-am
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818305XXX
  • E-Mail Addresocto@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00258
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในกลุ่มนักเดินทางเจนซี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Marketing Environment affecting OTOP Nawawiti on Gen Z Traveler
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์