ข้อมูลงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โดรนและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชแปลงใหญ่

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mano Suwannakam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0813477XXX
  • E-Mail Addresmano@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิศวกรรมเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและความเย็น
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00224
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้โดรนและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชแปลงใหญ่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.มโน สุวรรณคำ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์