ข้อมูลงานวิจัย ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริการ เพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pattama Padjantuek
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0891210XXX
  • E-Mail Addrespattama@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00095
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริการ เพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The direction of modification of work forms in local organization and performance management in response Thailand 4.0 policy
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุพิศ บุญลาภ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์