ข้อมูลนักวิจัย สุพิศ บุญลาภ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุพิศ บุญลาภ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Supit Boonlab
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0899387XXX
  • E-Mail Addresssupitwongyanon@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00138
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมชมรมด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในการใช้อินเตอร์เนตบนสมารท์โฟน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : ต้นแบบการจัดการนวัตกรรมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การศึกษาความเป็นผู้ประกอบการในความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี พี่เลี้ยง 7. 2566 : บทบาทของภาครัฐระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการ จัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี พี่เลี้ยง 10. 2563 : ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบของคนไทย หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : ผลกระทบของการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19)ต่อเสถียรภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริการ เพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าโครงการ