ข้อมูลนักวิจัย สุพิศ บุญลาภ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุพิศ บุญลาภ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Supit Boonlab
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0899387XXX
  • E-Mail Addresssupitwongyanon@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00539
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี พี่เลี้ยง 3. 2563 : ผลกระทบของการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19)ต่อเสถียรภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบของคนไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : ทิศทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริการ เพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หัวหน้าโครงการ