ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติ เพื่องานแฟชั่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมพร วาสะศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Somporn Vasasiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816861XXX
  • E-Mail Addresvasasiri9976@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00164
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติ เพื่องานแฟชั่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Natural dyeing for fashion
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมพร วาสะศิริ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์