ข้อมูลงานวิจัย การใช้นิทานแอนิเมชั่นสามมิติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วราภรณ์ ตรีมงคล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Varaporn Treemongkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0875885XXX
  • E-Mail Addresnaka23@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการดูแลเด็ก พัฒนาการเด็ก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00035
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้นิทานแอนิเมชั่นสามมิติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Using of 3D Animated Tale to Develop Early Childhood Food Consumption Behavior
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ วราภรณ์ ตรีมงคล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์